АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 322298
Первісна вартість 011 12591301
Накопичена амортизація 012 9371003
Незавершене будівництво 020 628626997
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 12084275919
Первісна вартість 031 276910282326
Знос 032 156068206407
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 40000
інші фінансові інвестиції 045 962962
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 25422040
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 54715766
Знос інвестиційної нерухом 057 29293726
Відстрочені податкові активи 060 28541045
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 137808107261
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 5842579661
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 24611
готова продукція 130 4690174402
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 152206154235
первісна вартість 161 155209156885
резерв сумнівних боргів 162 30032650
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 3453029848
за виданими авансами 180 25125244
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1016714993
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 19698
у т. ч. в касі 231 31
в іноземній валюті 240 193637276
Інші оборотні активи 250 263
Усього за розділом ІІ 260 307145395771
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1812802
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 102
Баланс 280 446775503836

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 4817448174
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 30963096
Резервний капітал 340 1238312383
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 300296361208
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 363949424861
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 22782326
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 22782326
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 04686
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 04686
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 1105730910
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 413760
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1431322410
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 52512474
з бюджетом 550 6774516
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 9631172
з оплати праці 580 13191519
з учасниками 590 96355
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 32582907
Усього за розділом IV 620 8054871963
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 446775503836


ПІБ керівника Якович Нiна Мефодiївна
ПІБ головного бухгалтера Кугук Iрина Iванiвна
Примітки:
дIн