АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  122743.000  77556.000   446.000  404.000  123189.000   77960.000
  - будівлі та споруди  26521.000  21430.000  0.000  0.000  26521.000   21430.000
  - машини та обладнання  94598.000  54137.000  0.000  0.000  94598.000  54137.000
  - транспортні засоби  1279.000  1013.000  446.000  404.000  1725.000  1417.000
  - інші  345.000  976.000  0.000  0.000  345.000  976.000
2. Невиробничого призначення:  641.000  403.000  0.000  0.000  641.000  403.000
  - будівлі та споруди  477.000  319.000  0.000  0.000  477.000  319.000
  - машини та обладнання  154.000  30.000  0.000  0.000  154.000  30.000
  - транспортні засоби  1.000  0.000  0.000  0.000  1.000  0.000
  - інші  9.000  54.000  0.000  0.000  9.000  54.000
Усього  123384.000  77959.000  446.000  404.000  123830.000  78363.000
Опис:  Орендовано основних засобiв залишковою вартiстю 404 тис. грн. Основнi засоби знаходяться в експлуатацiї без обмеження у користуваннi. Станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть ОЗ становить 288092 тис.грн., залишкова вартiсть ОЗ становить 77959 тис. грн. (складається iз суми рядкiв 030 та 055 графи 4 Балансу, тому що Iнвестицiйна нерухомiсть згiдно з стандартами бухгалтерського облiку є основними засобами пiдприємства, якi утримуються пiдприємством не для виробництва, а з метою отримання орендних платежiв). Рiвень зношеностi ОЗ станом на 31.12.2011 року становить 27,1 %, первiсна вартiсть повнiстю амортизованих ОЗ становить 1200 тис.грн. Залишкова вартiсть законсервованих, що тимчасово не використовуються ОЗ становить 370 тис.грн. Вартiсть оформлених у заставу ОЗ становить 32693 тис.грн.Знаходяться в оперативнiй орендi ОЗ залишковою вартiстю 486 тис.грн.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
424861.000 363949.000
48174.000 48174.000
48174.000 48174.000
Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 376687 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 376687 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.