АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Постановою Ради Мiнiстрiв СРСР в травнi 1946 р. на базi зруйнованого пiд час Великої Вiтчизняної вiйни цукрово- рафiнадного заводу було вирiшено побудувати фабрику по виробництву технiчних паперiв. В 1949 р. виготовлено першу продукцiю - крейдований папiр, трохи згодом почали випускати кольоровий папiр. В 1985 роцi побудовано цех по виробництву шпалер. На сьогоднi пiдприємство є безперечним лiдером за обсягами виробництва найбiльш екологiчних паперових шпалер та динамiкою оновлення асортименту.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери - КФТП" є єдиним майновим комплексом, який знаходиться за адресою: 15300, м. Корюкiвка, вул. Передзаводська, 4.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) На пiдприємствi застосовується журнально-ордерна система облiку. Визнання основних засобiв, їх оцiнка та облiк здiйснювалась вiдповiдно до вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Амортизацiя нараховувалась згiдно норм, передбачених податковим законодавством. Запаси товарно-матерiальних цiнностей пiдприємства визначались, оцiнювались та облiковувались у вiдповiдностi з П(С)БО№ 9. На пiдприємствi застосовувавались такi методи вибуття запасiв: ФIФО, iдентифiкованої собiвартостi одиницi запасiв. При продажу основноговиду продукцiї оцiнка здiйснювалась за методом середньозваженої собiвартостi. Витрати пiдприємства визнаються та облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО№ 16. Облiк витрат здiйснюється без застосування рахункiв 8 класу
Текст аудиторського висновку П Р И В А Т Н А А У Д И Т О Р С Ь К А Ф I Р М А "'Ц У Р I Й - А У Д И Т" м.Чернiгiв, вул.Пушкiна 34-а, к.2; Тел. 675-215, 606-483, 648-876 e-mail: tsuriy@dytynets.net.ua Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб`єктiв аудиторської дiяльностi № 0097, видане рiшеннями Аудиторської Палати України 26.01.2001р. № 98 та продовжене рiшенням Аудиторської Палати України 04.11.2010р. № 221I3. Термiн дiї свiдоцтва до 04.11.2015 року м.Чернiгiв № 8I2012 26 квiтня 2012р.
ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" 15300, Чернiгiвська область, м. Корюкiвка, вул. Передзаводська, буд. 4
Генеральному директору Якович Н.М.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП"
1.Основнi вiдомостi про Замовника.
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКI ШПАЛЕРИ - КФТП"
Код за державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 00278876
Мiсцезнаходження 15300, Чернiгiвська область, м. Корюкiвка, вул. Передзаводська, буд. 4
Дата державної реєстрацiї 12.07.1994р.
2. Вступний параграф.
Ми провели аудит поданої нижче фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Слов'янськi шпалери - КФТП" (надалi - Замовник, Товариство), яка складається iз балансу (форма № 1) станом на 31.12.2011р., звiту про фiнансовi результати (форма № 2), звiту про рух грошових коштiв (форма № 3), звiту про власний капiтал (форма № 4), примiток до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.
Аудиторська перевiрка проводилась з метою висловлення думки аудитора стосовно повного пакета фiнансової звiтностi Товариства за календарний рiк, що починається з 01.01.2011р. та закiнчується 31.12.2011р., що був пiдготовлений у вiдповiдностi до вимог концептуальної основи, яка встановлена нормами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та дiючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Звiт складено за результатами незалежної аудиторської перевiрки, яка була проведена приватною аудиторською фiрмою "Цурiй-аудит" на пiдставi договору вiд 03.02.2012 р. за № 7.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Керiвництво Товариства (управлiнський персонал) несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, що дiяли станом на звiтну дату. Ця вiдповiдальнiсть стосується управлiнського персоналу Замовника щодо: - розробки, впровадження та застосування ефективного внутрiшнього контролю для пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок;
- вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та подання облiкових оцiнок, що є вiдповiдними для складання фiнансової звiтностi.
У вiдповiдностi до ст. 9 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та договору на проведення аудиту, керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що наданi для проведення аудиту.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора. Наша вiдповiдальнiсть аудиторiв визначається метою аудиторської перевiрки i полягає у висловленнi думки (судженнi) стосовно того, чи складенi фiнансовi звiти в усiх суттєвих аспектах згiдно з нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку щодо:
а) вiдповiдностi прийнятої облiкової полiтики Замовника вимогам дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та її незмiнностi протягом перiоду, що перевiрявся; б) достовiрностi та повноти рiчної фiнансової звiтностi Замовника за 2011 рiк, а саме: "Балансу", "Звiту про фiнансовi результати", "Звiту про рух грошових коштiв", "Звiту про власний капiтал", "Примiток до рiчної фiнансової звiтностi" у вiдповiдностi до прийнятої облiкової полiтики.
5. Результати аудиторської перевiрки. Ми провели аудит у вiдповiдностi до: - мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема, МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть";
- Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть"; - Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; - Дiючих Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; - "Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011р. № 1360 Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; - Нормативно-законодавчих актiв щодо органiзацiйно-правових питань пiдприємницької дiяльностi; - Нормативно-законодавчих актiв, якi встановлювали порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi протягом перiоду, що перевiрявся. Цей звiт стосується лише iнформацiї, яку мiстять компоненти повного пакета рiчної фiнансової звiтностi Товариства, що були пiдготовленi у вiдповiдностi до вимог дiючих в Українi Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку:
1) "Балансу" станом на 31 грудня 2011 року;
2) "Звiту про фiнансовi результати" за 2011 рiк;
3) "Звiту про рух грошових коштiв" за 2011 рiк;
4) "Звiту про власний капiтал" за 2011 рiк;
5) "Примiток до рiчної фiнансової звiтностi" за 2011 рiк.
Процедури аудиту було сформовано iз врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок.
Оцiнка ризикiв внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку та достовiрне подання Товариством фiнансової звiтностi, здiйснювалась у аспектi процедур пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, доцiльних за iснуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.
Аудит фiнансової звiтностi проведений у вiдповiдностi до МСА, якi вимагають, щоб аудитори при проведеннi аудиту дотримувались етичних принципiв та планували та проводили аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум та пояснень у фiнансовiй звiтностi, що були отриманi шляхом:
- аналiзу та тестування отриманої вiд Товариства документацiї (первинних документiв, бухгалтерських регiстрiв, аналогу головної книги, iнших документiв затвердженої звiтностi) на наявнiсть та одночасно вiдсутнiсть суттєвих розбiжностей мiж показниками звiтностi та даними бухгалтерського облiку Товариства;
- оцiнки вiдповiдностi застосованих Товариством принципiв та методiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi встановленим законодавчим та нормативним вимогам щодо його органiзацiї, ведення та складання фiнансової звiтностi, якi були чиннi протягом перiоду перевiрки;
- оцiнки вiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним затверджених форм фiнансової звiтностi;
- вивчення iнших аудиторських доказiв щодо органiзацiї, ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
На нашу думку, аудиторськi докази, отриманi пiд час аудиторської перевiрки, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки.
6. Аудиторський висновок. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Резерв сумнiвних боргiв вiдображено Товариством у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011р. в сумi 2650 тис.грн. Управлiнський персонал не визнав резерв сумнiвних боргiв по сумнiвнiй дебiторської заборгованостi в сумi 31181 тис.грн.
Якби управлiнський персонал визнав резерв сумнiвних боргiв в сумi 31181 тис.грн., то вартiсть активiв Товариства зменшилася б на 31181 тис.грн. та склала 472655 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011р. з урахуванням додаткової суми резерву сумнiвних боргiв склала б 393680 тис.грн., що, навiть з урахуванням цього зменшення, вiдповiдає вимогам дiючого законодавства.
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки":
1) облiкова полiтика в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку;
2) фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2011р., за наслiдками господарських операцiй з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", дiючих в Українi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють порядок складання фiнансової звiтностi в Українi.
II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ. В цьому звiтi подається додаткова iнформацiя, встановлена "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затвердженими ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360, зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. № 1358I20096 (далi - Вимоги № 1360).
Метою аудиторської перевiрки Вимог № 1360 є висловлення думки аудитора про те, вiдповiдає чи нi дiючому законодавству України iнформацiя, наведена в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв (далi - Рiчна iнформацiя), наданiй до НКЦПФР стосовно вiдповiдних даних.
2.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства (частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України). Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2011 року становить 424861 тис.грн., що перевищує суму статутного капiталу (48174 тис.грн.) на 376687 тис.грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 2.2. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
При проведеннi аудиту була перевiрена iнформацiя, наведена в iнших даних Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, що подається до НКЦПФР.
За результатами виконаних аудиторських процедур: а) не встановлено фактiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж iншою фiнансовою iнформацiєю у складi Рiчної iнформацiї та iнформацiєю, яка мiститься у перевiренiй аудитором фiнансовiй звiтностi, внаслiдок чого немає обставин, якi б потребували внесення змiн у фiнансову звiтнiсть чи iншу iнформацiю; б) не було iдентифiковано фактiв суттєвого викривлення iншої iнформацiї у складi Рiчної iнформацiї, якi б вимагали обов'язкового обговорення з управлiнським та найвищим управлiнським персоналом.
2.3. Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства) за даними рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". За результатами виконаних аудиторських процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" не встановлено порушень чинного законодавства.
2.4. Результати перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
За результатами виконаних аудиторських процедур стану корпоративного управлiння, в тому числi стану внутрiшнього аудиту, можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi не мiстить суттєвих порушень вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту, а "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" у Рiчнiй iнформацiї у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам нормативних документiв.
2.5. Результати виконання процедур iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
У вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" викривлення у фiнансовiй звiтностi можуть виникнути внаслiдок або шахрайства, або помилок. Чинник, який вiдрiзняє шахрайство вiд помилки, полягає в навмисностi або ненавмисностi основної дiї, яка приводить до викривлення фiнансової звiтностi. У 2011 роцi Товариством були встановленi випадки шахрайства. За наслiдками виявлених випадкiв шахрайства Товариством були внесенi вiдповiднi коригування до бухгалтерського облiку з метою виправлення викривлених облiкових записiв. Фiнансова звiтнiсть за 2011 рiк складена Товариством на пiдставi виправлених облiкових даних i не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Приватна аудиторська фiрма "Цурiй-Аудит" Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають послуги, виданого Аудиторською палатою України № 0097 вiд 26.01.2001р. Мiсцезнаходження юридичної особи 14000, м. Чернiгiв, вул. Пушкiна, буд. 34а, оф. 2, Телефон (факс) юридичної особи 0462-675-215, 0462-606-483
Дата i номер договору на проведення аудиту 03.02.2012р. № 7, Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 03.02.2012р. до 25.04.2012р.
Додатки до аудиторського звiту: 1. Баланс (ф. 1) - на 3-х стор.; 2. Звiт про фiнансовi результати (ф. 2) - на 2-х стор.; 3. Звiт про рух грошових коштiв (ф. 3) - на 2-х стор.; 4. Звiт про власний капiтал (ф. 4) - на 3-х стор.; 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi - на 12-ти стор.; 6. Розрахунок вартостi чистих активiв емiтента - на 2-х стор.; 7. Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва - 1 стор.
Вказаний аудиторський звiт складений у 3-х примiрниках:- два примiрники для Замовника;- один примiрник для аудиторської фiрми.
ПАФ "Цурiй-аудит", Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №097, видане 26.01.2001р., подовжене до 04.11.2015р.
Василь Кузьмич Цурiй, директор, Сертифiкат аудитора серiї А, № 000115 виданий 04.01.1994р.,подовжений до 04.01.2013р.
Два примiрники аудиторського звiту на 8-ми аркушах з додатками отримали.
Головний бухгалтер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП"
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство виробляє шпалери наступних видiв: паперовi, миючi, кашированi, акриловi, вiнiловi на паперовiй основi вiнiловi на флiзелiновiй основi подвiйної ширини, також шпалери гарячого тиснення на флiзелiновiй основi подвiйної ширини. Основними ринками збуту є країни СНД. Пiдприємство постiйно займається розробкою дизайнiв та колекцiй на потребу споживачам вiдповiдно до конкурентного середовища. На даний час пiдприємство є лiдируючим в галузi виробництва шпалер. Головними джерелами сировини є компанiї якi знаходяться в Нiмеччинi, Фiнляндiї, Росiї та України. Всi компанiї з якими ми працюємо є вiдомими виробниками тiєї чи iншої сировини в Європi i у свiтi в цiлому. Сировина яку вони постачають вiдрiзняється високою якiстю та конкурентоспроможнiстю по свiтовим цiнам. У середньому пiдвищення цiни вiдбувається на 10-15% щорiчно i обумовлено, насамперед пiдвищенням цiн на енергоносiї та коливанням курсу валют.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом 2007-2011 рокiв було вiдчужено (списано та продано) основних фондiв на суму 2154 тис.грн., введено в дiю основних фондiв в сумi 113258 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть основних засобiв становить 282326 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв становить 75919тис.грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Однiєю з найважливiших проблем є недосконалiсть податкового законодавства: один i той-же нормативний акт податковий орган, наприклад, в рiзнi перiоди часу тлумачить по-рiзному. Ринок збуту сировини в основному залежить вiд експорту, отже ступiнь залежностi вiд змiн законодавчих актiв в сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi дуже високий.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного року не вiдбувалось.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Для розвитку виробництва, обновлення виробничих потужностей та поповнення обiгових коштiв ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" використовує довгострокове та короткострокове кредитування.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але невиконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На 2012 рiк розроблений перспективний план розвитку пiдприємства, згiдно якого наше пiдприємство буде нарощувати об'єми продажу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок На фонi постiйнної конкуренцiї на ринку шпалер ПАТ "Слов'янськi шпалери - КФТП" постiйнно проводить аналiз ринку та орiєнтируєтся на сучаснi и перспективнi напрямки. Для втiлення в життя сучасних рiшеннь i нових дизайнерских розробок застосовує новiтнi технологiї шпалерного виробництва, доказом чому служать освоєнi новi види малюнкiв, якi об'єднуються в окремi колекцiї шпалер. Разом з провiдними європейськими та вiтчизняними виробниками та постачальниками сировини та матерiалiв проводится робота з модернiзацiї компонентiв для шпалер, що безумовно дає свої результати та залишає за пiдприємством право залишатися лiдером з обсягiв продаж. В планах розвитку пiдприємства закладено збiльшення обсягiв продаж продукцiї пiдвищенної якостi та збiльшення її асортиментного ряду.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Вiдсутнi судовi справи.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною немає.