АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
08.10.2010 852I1I10 ДКЦПФР UA4000092324 іменні прості Бездокументарна Іменні 8.000 6021800 48174400.000 100.0000000
Опис Протягом звiтного року здiйснювалась торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому ринку (ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА", ПАТ "Фондова бiржа ПФТС"). Iнформацiя щодо торгiвлi цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках вiдсутня. Факти лiстингу i делiстину цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. Протягом року додаткова емiсiя емiтентом не здiйснювалась. Випускiв iнших видiв цiнних паперiв, крiм акцiй, не було.