АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиБондар Анатолiй Олександровичд/в, д/в, д/в7.0121
Зміст інформації:
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) припинено повноваження Голови Наглядової ради Бондаря Анатолiя Олександровича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.15, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 7,0121% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
28.04.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиПриходько Леонiд Васильовичд/в, д/в, д/в0.0015
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради Приходька Леонiда Васильовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.15, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0015% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
28.04.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиШолом Сергiй Васильовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради Шолома Сергiя Васильовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.15, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
28.04.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиБондар Олександр Анатолiйовичд/в, д/в, д/в4.4306
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради Бондаря Олександра Анатолiйовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.15, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 4,4306% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
28.04.2017Припинено повноваженнячлен Наглядової радиБондар Олена Анатолiївнад/в, д/в, д/в4.4306
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) припинено повноваження члена Наглядової ради Бондар Олени Анатолiївни на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вона перебувала на цiй посадi з 30.04.15, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 4,4306% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
28.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиБондар Анатолiй Олександровичд/в, д/в, д/в7.0121
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) обрано члена Наглядової ради Бондаря Анатолiя Олександровича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на невизначений термiн, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 7,0121% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради – Президент ПАТ «Слов’янськi шпалери – КФТП». Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 28.04.2017 № 83) вiдповiдно до Статуту Головою Наглядової ради – Президентом товариства було обрано Бондаря Анатолiя Олександровича.
28.04.2017Обраночлен Наглядової радиПриходько Леонiд Васильовичд/в, д/в, д/в0.0015
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) обрано члена Наглядової ради Приходька Леонiда Васильовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на невизначений термiн, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0015% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: пенсiонер.
28.04.2017Обраночлен Наглядової радиШолом Сергiй Васильовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) обрано члена Наглядової ради Шолома Сергiя Васильовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на невизначений термiн, як представник акцiонера ТОВ "Торговий дiм "Славич", не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ «Торговий дiм «Славич».
28.04.2017Обраночлен Наглядової радиБондар Олександр Анатолiйовичд/в, д/в, д/в4.4306
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) обрано члена Наглядової ради Бондаря Олександра Анатолiйовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на невизначений термiн, як акцiонер, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 4,4306% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради ПАТ «Слов’янськi шпалери – КФТП».
28.04.2017Обраночлен Наглядової радиБондар Олена Анатолiївнад/в, д/в, д/в4.4306
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 28.04.2017 № 23) обрано члена Наглядової ради Бондар Олену Анатолiївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана на невизначений термiн, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 4,4306% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: фiнансовий директор ТОВ «Торговий дiм «Єврошпалери».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.