АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 04.05.2017

Особлива інформація на 28.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мурай Вiктор Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

04.05.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Слов'янськi шпалери-КФТП»
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 15300, м. Корюкiвка, Чернiгiвська обл., вул. Передзаводська, буд. 4
4. Код за ЄДРПОУ 00278876
5. Міжміський код та телефон, факс (04657) 2-17-19,, 3-42-92
6. Електронна поштова адреса e.l.odnoralov@slav-oboi.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

03.05.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 83(2588), бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

04.05.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.slav-oboi.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.05.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}