АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 10.02.2017

Особлива інформація на 06.02.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.02.2017Припинено повноваженняГенеральний директорМурай Вiктор Петровичд/в, д/в, д/в0.0007
Зміст інформації:
Наглядова рада товариства (протокол вiд 06.02.17 № 75) вiдповiдно до Статуту вирiшила припинити повноваження Генерального директора Мурая Вiктора Петровича. Вiн перебував на цiй посадi з 07.02.15, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0007 % акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
06.02.2017ОбраноГенеральний директорМурай Вiктор Петровичд/в, д/в, д/в0.0007
Зміст інформації:
Наглядова рада товариства (протокол вiд 06.02.17 № 75) вiдповiдно до Статуту вирiшила обрати Генеральним директором Мурая Вiктора Петровича в зв'язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний на строк з 07 лютого 2017 року по 06 лютого 2019 року, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0007 % акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 13.02.2010 директор з виробництва шпалер ВАТ "Корюкiвська фабрика технiчних паперiв"; з 08.02.2013 Генеральний директор ПАТ "Слов'янськi шпалери-КФТП".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.