АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 06.05.2016

Особлива інформація на 29.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2016Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїСвинар Олександр Вiкторовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Свинаря Олександра Вiкторовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
29.04.2016Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїМехеденко Андрiй Iвановичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мехеденка Андрiя Iвановича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.04.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
29.04.2016Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїГлущенко Свiтлана Анатолiївнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Глущенко Свiтлани Анатолiївни на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вона перебувала на цiй посадi з 30.04.2014, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
29.04.2016ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїСвинар Олександр Вiкторовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) обрано члена Ревiзiйної комiсiї Свинаря Олександра Вiкторовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 2 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2011 по 2013 заступник директора департаменту з економiки ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2013 по 2014 заступник директора департаменту з фiнансiв ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2014 директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi пiдприємства ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП". За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) вiдповiдно до Статуту обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Свинаря Олександра Вiкторовича.
29.04.2016Обраночлен Ревiзiйної комiсiїМехеденко Андрiй Iвановичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) обрано члена Ревiзiйної комiсiї Мехеденка Андрiя Iвановича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 2 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2011 провiдний економiст ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП".
29.04.2016Обраночлен Ревiзiйної комiсiїГлущенко Свiтлана Анатолiївнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 29.04.2016 № 22) обрано члена Ревiзiйної комiсiї Глущенко Свiтлану Анатолiївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана строком на 2 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2011 по 2012 бухгалтер ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2012 заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.