АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 06.05.2015

Особлива інформація на 30.04.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.04.2015Припинено повноваженняГолова Наглядової радиБондар Анатолiй Олександровичд/в, д/в, д/в7.012
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) припинено повноваження голови Наглядової ради Бондаря Анатолiя Олександровича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.03.12, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 7,012% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
30.04.2015Припинено повноваженнячлен Наглядової радиПриходько Леонiд Васильовичд/в, д/в, д/в0.0015
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) припинено повноваження члена Наглядової ради Приходька Леонiда Васильовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.03.2012, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0015% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
30.04.2015Припинено повноваженнячлен Наглядової радиШолом Сергiй Васильовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) припинено повноваження члена Наглядової ради Шолома Сергiя Васильовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.03.2012, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
30.04.2015Припинено повноваженнячлен Наглядової радиБондар Олександр Анатолiйовичд/в, д/в, д/в3.5007
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) припинено повноваження члена Наглядової ради Бондаря Олександра Анатолiйовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 30.03.2012, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 3,5007% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
30.04.2015Припинено повноваженнячлен Наглядової радиБондар Олена Анатолiївнад/в, д/в, д/в3.5007
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) припинено повноваження члена Наглядової ради Бондар Олени Анатолiївни на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вона перебувала на цiй посадi з 30.03.2012, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 3,5007% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
30.04.2015ОбраноГолова Наглядової ради Бондар Анатолiй Олександровичд/в, д/в, д/в7.012
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) обрано члена Наглядової ради Бондаря Анатолiя Олександровича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 7,012% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради – Президент ПАТ «Слов’янськi шпалери – КФТП». Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 30.04.2015 № 57) вiдповiдно до Статуту, обрано Головою Наглядової ради – Президентом товариства було обрано Бондаря Анатолiя Олександровича.
30.04.2015Обраночлен Наглядової радиПриходько Леонiд Васильовичд/в, д/в, д/в0.0015
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) обрано члена Наглядової ради Приходька Леонiда Васильовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 0,0015% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: пенсiонер.
30.04.2015Обраночлен Наглядової радиШолом Сергiй Васильовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) обрано члена Наглядової ради Шолома Сергiя Васильовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ «Торговий дiм «Славич».
30.04.2015Обраночлен Наглядової радиБондар Олександр Анатолiйовичд/в, д/в, д/в3.5007
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) обрано члена Наглядової ради Бондаря Олександра Анатолiйовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 3,5007% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: до 30.03.2012 – директор департаменту з аналiзу та контролю дiяльностi пiдприємства ПАТ «Слов’янськi шпалери – КФТП», з 01.04.2012 – член Наглядової ради ПАТ «Слов’янськi шпалери – КФТП».
30.04.2015Обраночлен Наглядової радиБондар Олена Анатолiївнад/в, д/в, д/в3.5007
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 30.04.2015 № 21) обрано члена Наглядової ради Бондар Олену Анатолiївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана строком на 3 роки, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 3,5007% акцiй емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: фiнансовий директор ТОВ «Торговий дiм «Єврошпалери».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.