АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: stock@slav-oboi.pat.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 10.02.2015

Особлива інформація на 06.02.2015

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Мурай Вiктор Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

10.02.2015

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Слов'янськi шпалери-КФТП"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 15300, м. Корюкiвка, Чернiгiвська обл., вул. Передзаводська, буд. 4
4. Код за ЄДРПОУ 00278876
5. Міжміський код та телефон, факс (04657) 2-17-19, (04657) 3-42-92
6. Електронна поштова адреса e.l.odnoralov@slav-oboi.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

09.02.2015

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

27(2031), бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

10.02.2015

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.slav-oboi.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

10.02.2015

(дата)