АТ "Слов'янські шпалери - КФТП"

Код за ЄДРПОУ: 00278876
Телефон: (04657) 2-13-39
e-mail: wallpaper@slav-oboi.com.ua
Юридична адреса: вул. Передзаводська, буд. 4, м. Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл., 15300
 
Дата розміщення: 03.05.2018

Особлива інформація на 27.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїСвинар Олександр Вiкторовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 27.04.2018 № 25) припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Свинаря Олександра Вiкторовича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 29.04.2016, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
27.04.2018Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїМехеденко Андрiй Iвановичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 27.04.2018 № 25) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Мехеденка Андрiя Iвановича на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вiн перебував на цiй посадi з 29.04.2016, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
27.04.2018Припинено повноваженнячлен Ревiзiйної комiсiїГлущенко Свiтлана Анатолiївнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 27.04.2018 № 25) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Глущенко Свiтлани Анатолiївни на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства". Вона перебувала на цiй посадi з 29.04.2016, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.
27.04.2018ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїСвинар Олександр Вiкторовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 27.04.2018 № 25) обрано члена Ревiзiйної комiсiї Свинаря Олександра Вiкторовича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 5 рокiв, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2013 по 2014 заступник директора департаменту з фiнансiв ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2014 директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi пiдприємства ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2017 директор департаменту з аналiзу i контролю дiяльностi пiдприємства АТ "Слов’янськi шпалери - КФТП". Рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 27.04.2018) вiдповiдно до Статуту, обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Свинаря Олександра Вiкторовича.
27.04.2018Обраночлен Ревiзiйної комiсiїМехеденко Андрiй Iвановичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 27.04.2018 № 25) обрано члена Ревiзiйної комiсiї Мехеденка Андрiя Iвановича в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вiн обраний строком на 5 рокiв, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2013 провiдний економiст ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2017 провiдний економiст АТ "Слов’янськi шпалери - КФТП".
27.04.2018Обраночлен Ревiзiйної комiсiї Глущенко Свiтлана Анатолiївнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 27.04.2018 № 25) обрано члена Ревiзiйної комiсiї Глущенко Свiтлану Анатолiївну в зв’язку з вакантнiстю цiєї посади. Вона обрана строком на 5 рокiв, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, не володiє акцiями емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 2013 заступник головного бухгалтера з податкового облiку ПАТ "Слов’янськi шпалери - КФТП", з 2017 заступник головного бухгалтера з податкового облiку АТ "Слов’янськi шпалери - КФТП".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.